چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4883 | کل بازدید : 244206 
 

   
کمیته های تحقیقات دانشجویی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتشhttp://www.ajaums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=8426&Site=ajaportal&Lang=fa-IR
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=komite&lang=1&sub=2
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttp://res.skums.ac.ir
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://www.goums.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=12&slct_pg_id=226
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://sram.mums.ac.ir/#
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قمhttp://res.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=145&fkeyid=&siteid=57&pageid=9929
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://src-shmu.blogsky.com
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه http://research.umsu.ac.ir/#
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=37
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران http://etdc.tums.ac.ir
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=103
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اهوازhttp://src.ajums.ac.ir/homepage.aspx?site=src.ajums.ac&tabid=7013&lang=fa-IR
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=57&pageid=3530
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://www.zums.ac.ir/index.php?sid=136&slc_lang=fa
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله http://www.bmsusrc.ir
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.ir/fa/src
کمیته تحقیقات دانشگاه تبریز http://src.tbzmed.ac.ir
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://src.medilam.ac.ir
کمیته تحقیقات داشگاه علوم پزشکی شیراز http://src.sums.ac.ir
کمیته تحقیقات کشوری http://hbi.ir/Part1/Unit.aspx?hbsId=94&category=1&templateid=1&hdlId=0
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://src.mubabol.ac.ir
   Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی