چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 214 | کل بازدید : 244205 
 

 

مجلات علمی_پژوهشی رشته مشاوره

فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره

http://irancounseling.ir/journal/

پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره

https://tpccp.um.ac.ir/

دوفصلنامه مشاوره کاربردی 

http://jac.scu.ac.ir/

نشریه مشاوره و روان‌درمانی خانواده

http://fcp.uok.ac.ir/

فصلنامه تازه های علوم شناختی

http://icssjournal.ir/


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی