چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 232 | کل بازدید : 244216 
 

 

 

مجلات علمی_پژوهشی مددکاری اجتماعی

 فصلنامه مددکاری اجتماعی

http://socialworkmag.ir/

نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

http://rjsw.atu.ac.ir/

فصلنامه خانواده پژوهی

http://jfr.sbu.ac.ir/

فصلنامه علمی مطالعات امنیت اجتماعی

http://sss.jrl.police.ir/

فصلنامه علوم اجتماعی

http://qjss.atu.ac.ir/

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی