چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 205 | کل بازدید : 244244 
 

 

English Exam

American Journal of Occupational Therapy

 https://www.aota.org/Publications-News/AmericanJournalOfOccupationalTherapy.aspx

Physical & Occupational Therapy In Geriatrics

https://www.tandfonline.com/toc/ipog20/current

Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention

https://www.tandfonline.com/loi/wjot20#.VPSd4_ldX5E

Occupational Therapy In Health Care

https://www.tandfonline.com/toc/iohc20/current

Canadian Journal of Occupational Therapy

https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/canadian-journal-occupational-therapy


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی