چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 283 | کل بازدید : 244173 
 

 

مجلات علمی_پژوهشی فارسی

1-فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

http://qjsd.atu.ac.ir/

2-مجله آموزش و سلامت جامعه

http://jech.umsha.ac.ir/

 3- نشریه فناوری آموزش

http://jte.sru.ac.ir/

4-مجله تحقیقات سلامتJCHR

http://jhr.ssu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=38

5-دو ماهنامه پایش

https://payeshjournal.ir/


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی