چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 257 | کل بازدید : 244176 
 

 

English Exam

Disaster Health

https://www.tandfonline.com/toc/kdsh20/current

Disasters and Public Health

https://www.sciencedirect.com/book/9781856176125/disasters-and-public-health

Disasters and Mental Health

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/047002125X

Health in Emergencies and disasters Quarterly(HDQ)

http://hdq.uswr.ac.ir/

Integrating Emergency Management and Disaster Behavioral Health

https://www.sciencedirect.com/book/9780128036389/integrating-emergency-managem


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی