چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 592 | کل بازدید : 244191 
 

 

English Magazine

Quality in Ageing and Older Adults

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1471-7794

Journal for the study of the old testament

https://journals.sagepub.com/home/jot

Activities for older people

https://www.sciencedirect.com/book/9780750647410/activities-for-older-people

A Practical Guide to Heart Failure in Older People

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470742945

International Journal of Older People Nursing

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17483743


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی