چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 571 | کل بازدید : 244187 
 

 

مجلات علمی_پژوهشی سالمندی

1-مجله سالمندی ایران

http://salmandj.uswr.ac.ir/

2-نشریه راهبردهای بازنشستگی

http://www.jrest.ir/

3-مجله سلامت سالمندان Elderly Health Journal   

http://ehj.ssu.ac.ir/

4-نشریه سالمندشناسی

http://joge.ir/

5-مجله سلامت و سالمندی خزر

http://cjhaa.mubabol.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی