چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 545 | کل بازدید : 244199 
 

 

مجلات علمی_پژوهشی رشته ژنتیک

1-فصلنامه علمی ژنتیک نوین

http://mg.genetics.ir/

2-مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری

http://irijournals.com/journals/biosciences/

3-مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری

https://med.noormags.ir/view/fa/magazine/1708/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

4-فصلنامه زیست شناسی کاربردی

https://jab.alzahra.ac.ir/

5-مجله منابع ژنتیک Journal of Genetic Resources

http://sc.journals.umz.ac.ir/

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی