چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 571 | کل بازدید : 244210 
 

مجلات علمی_پژوهشی روانپزشکی

1-فصلنامه علمی پژوهشی  مطالعات روان شناختی

http://psychstudies.alzahra.ac.ir

2 -مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

http://shenakht.muk.ac.ir/en        

3 -مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

http://ijpcp.iums.ac.ir/

4- فصلنامه پژوهش های روان شناختی

http://www.psychological-research.com/

5-روانشناسی سلامت

http://hpj.journals.pnu.ac.ir/


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی