چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 565 | کل بازدید : 244218 
 

 

مجلات علمی-پژوهشی روانشناسی بالینی

1-مجله روان‌شناسی بالینی

https://jcp.semnan.ac.ir/journal/about

2-مطالعات روان شناسی بالینی

http://jcps.atu.ac.ir/journal/about

 3- پژوهشهاي كاربردي روانشناختي

https://japr.ut.ac.ir/

4-فصلنامه  علمی روانشناسی و علوم رفتاری ایران

https://www.psyj.ir/

5-فصلنامه انديشه و رفتار در روانشناسی بالینی

https://jtbcp.riau.ac.ir/


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی