چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 597 | کل بازدید : 244241 
 

 

مجلات علمی _پژوهشی پرستاری

1-نشریه پرستاری ایران

http://ijn.iums.ac.ir/

2-مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا

http://nmj.umsha.ac.ir/

3-نشریه آموزش پرستاری

http://jne.ir/

4-مجله بالینی پرستاری و مامایی

http://jcnm.skums.ac.ir/

5-فصلنامه پرستاری،مامایی و پیراپزشکی

http://sjnmp.muk.ac.ir/


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی