چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 597 | کل بازدید : 244247 
 

 

English Magazines

Ergonomics

https://www.tandfonline.com/loi/terg20

International Journal of Industrial Ergonomics

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-industrial-ergonomics

Ergonomics in design

https://journals.sagepub.com/home/erg

Occupational Ergonomics

https://www.iospress.nl/journal/occupational-ergonomics/

Human Factors and Ergonomics Society

https://www.hfes.org/publications/productsubcategorylist.aspx?CategoryID=32


 

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی