چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 591 | کل بازدید : 244252 
 

مجلات علمی-پژوهشی فارسی

1-مجله ارگونومی

http://journal.iehfs.ir/

2-مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

http://johe.umsha.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=38&sid=1&slc_lang=fa

 3-مجله سلامت و بهداشت

http://healthjournal.arums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1

 4-تحقيقات كيفي در علوم سلامت

http://jqr.kmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&slc_sid=1

5-مجله تحقیقات سلامت در جامعه

http://jhc.mazums.ac.ir/

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید.

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی