چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 557 | کل بازدید : 244267 
 

 

مجلات علمی_پژوهشی ارتوپد فنی

1-آرشیو توانبخشی

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=37&sid=1&slc_lang=fa

2-پژوهش در علوم توانبخشی

http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs

3-فصلنامه طب توانبخشی

http://www.medrehab.sbmu.ac.ir/?_action=article&sb=1001&_sb=%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

4-فصلنامه توانبخشی نوین

https://mrj.tums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1

5-مجله تحقیقات نظام سلامت

http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید.

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی