چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 632 | کل بازدید : 244168 
 

 

مجلات علمی - پژوهشی آمار زیستی

 1- مجله آمار زیستی و اپیدمیولوژی

https://jref.ir/1895

2-مجله اپیدمیولوژی ایران

http://irje.tums.ac.ir

3-  مجله علوم آماری

http://jss.irstat.ir/

4-پژوهشنامه انجمن آمار ایران

http://jirss.irstat.ir/fa

5-دوفصلنامه اندیشه آماری

http://andisheyeamari.irstat.ir/

 

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید.

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی