چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2443 | کل بازدید : 244179 
 

شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی مجموعه ای است متشکل از چند کمیته تحقیقات دانشجویی که در راستای اجرای سیاست های ابلاغی معاونت تحقیقات و فن آوری  و بر اساس مشترکات جغرافیایی و پژوهشی و در راستای ارتقا و ترویج فرهنگ پژوهش های چند مرکزی در بین دانشجویان، تبادل تجربیات پژوهشی و تقویت محیط انگیزشی کمیته های تحقیقات دانشجویی عضو شبکه تشکیل و فعالیت می نماید.شورای مرکزی در هر شبکه همکار منطقه ای، وظیفه سیاستگذاری در خصوص فعالیتهای علمی آموزشی و پژوهشی شبکه را به عهده خواهد داشت. چگونگی بهره مندی حداکثری از امکانات هر یک از دانشگاه ها در راستای تقویت عملکرد درون شبکه ای، تورهای تحقیقاتی مشترک، کارگاه های آموزشی و پژوهشی، نشست های علمی، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک و ... از موضوعات قابل بحث در جلسات این شورا خواهد بود.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به همراه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، شاهد، تربیت مدرس،  ارتش،  بقیه الله، البرز،  ایران و دانشگاه آزاد اسلامی اعضای شبکه همکار تهران را تشکیل می دهند.

مسئولیت هماهنگی و پیگیری فعالیت های مربوط به شبکه همکار تهران (فوکال پوینت)، از سال 1395 تا اردیبهشت 1397 بر عهده دانشگاه علوم پزشکی ایران بود و پس از آن دانشگاه آزاد اسلامی تهران این مسئولیت را بر عهده گرفت.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهد

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی البرز

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  علوم بهزیستی و توانبخشی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  آزاد اسلامی

(رئیس شورای راهبردی شبکه همکار تهران )

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی